OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Керівник програми –

КИЗИМ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ,

доктор економічних наук, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, член-кореспондент НАН України,

Заслужений економіст України.

Автор більш 350 наукових та навчально-методичних праць, під його керівництвом захищено 3 докторських і 16 кандидатських дисертацій.

 

Бакалаврська програма «Управління проектами» має своєю метою підготувати нове покоління високопрофесійних фахівців, попит на яких на вітчизняному ринку праці стрімко зростає. Вони працюють в Україні за міжнародними стандартами, володіють сучасними інструментами ефективного управління проектами, колективами та організаціями. Такі фахівці мають вміння та навички у сфері менеджменту організацій, у них сформована система знань та вмінь, що необхідні майбутнім фахівцям у галузі управління проектами.

 

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Управління проектами»

Освітній ступінь: бакалавр з управління проектами

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна – 4 роки;

заочна – 5 років.

Ліцензійний обсяг (осіб): 20 – денна,

25 – заочна форма.

Факультет: Економіки і права;

Мова викладання: українська, англійська, російська;

Перелік конкурсних предметів у 2016 році та їх питома вага:

1) Українська мова та література (0,3);

2) Математика (обов’язково) (0,3);

3) Історія України або іноземна мова або географія (на вибір) (0,3);

Атестат (0,1)

Що таке управління проектами?

Управління проектами – це застосування в проектній діяльності отриманих знань та досвіду для досягнення поставлених цілей проекту, вирішення конкретних завдань, обмежених у часі та бюджеті.

 

 

Хто такий менеджер з проектів?

Він – сучасний цілеспрямований фахівець, компетентний, здатний до роботи в бізнесі, на виробництві та будівництві, в публічних та державних установах, в громадських організаціях, якому властиве прагнення до досягнення високих результатів.

Знання та навички, що отримують студенти під час опанування програми «Управління проектами» будуть корисними для усіх фахівців економічного профілю. Адже Ви отримуєте універсальні знання, що можуть бути ефективно застосовані як на посаді менеджера з проектної діяльності, так і на посаді менеджера в організації для прийняття вірних рішень.

 

Випускаючою кафедрою за освітньою програмою підготовки бакалавра з управління проектами є кафедра державного регулювання, публічного адміністрування та регіональної економіки (сайт: http://www.cafpubladm.com).

На цій кафедрі плідно працюють викладачі високої кваліфікації, що здійснюють активну наукову та методичну діяльність та мають значний практичний досвід роботи. Підготовку студентів зі спеціалізації «Управління проектами» забезпечують провідні фахівці кафедри, всі з яких мають вчені ступені.

1235

Основними задачами програми підготовки бакалаврів «Управління проектами» є:

формування лідерських якостей у високопрофесійного інтелектуала менеджера, який здатний управляти проектами для успішного втілення стратегічних планів підприємства;

розвиток засад нестандартного мислення в аспекті формування нових ідей та створення нових продуктів в умовах невизначеності та мінливості ринкового середовища;

напрацювання навичок практичного спрямування та відповідних компетентностей стосовно користування сучасним інструментарієм та новими технологіями обробки й аналізу інформації, яка необхідна для вирішення завдань у галузі управління проектами;

створення сучасної культури й етики кваліфікованих фахівців, формування вмінь приймати оптимальні управлінські рішення, критично оцінювати усі їх наслідки та нести відповідальність за отримані результати;

підготовка сучасних професіоналів для підприємств та організацій, які можуть працювати в проектно-орієнтованих підрозділах та створювати індивідуальну підприємницьку кар’єру.

1236

 

Конкурентні переваги програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією

«Управління проектами»

 

Головною конкурентною перевагою програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Управління проектами» у ХНЕУ імені Семена Кузнеця є ґрунтовна економічна підготовка менеджерів з управління проектами, яка базується на тривалому досвіді надання якісних освітніх послуг у сфері економіки.

 1237

  1. Застосовується комплексний підхід до підготовки майбутніх фахівців

Дає можливість розвивати у випускників професійні якості в галузі управління проектами, що допомагає їм бути конкурентними як в бізнесових структурах, так і на державних підприємствах.

1238

 

  1. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

 

Навчання студентів зі спеціалізації «Управління проектами» здійснюють десять кращих фахівців кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, всі вони мають вчені ступені та звання. Викладачі кафедри постійно здійснюють підвищення кваліфікації за різними напрямками.

1239

  1. Участь студентів у науковій діяльності

 

Наші студенти приймають активну участь у тематичних науково-практичних заходах та у профільних олімпіадах за участю кафедри. Під науковим керівництвом провідних викладачів кафедри нашими студентами щороку надається до редакції та публікується біля 200 наукових статей, а також тез доповідей до конференцій. Тривала плідна взаємодія з провідними організаціями України, науковими установами й іншими закладами дозволяє підготувати наших фахівців на високому професійному рівні.

1230

124

  1. Практична складова підготовки фахівців з управління проектами

 

Наші студенти мають можливість вільно спілкуватися із фахівцями-практиками у галузі управління проектами, приймати активну участь у роботі конференцій та відвідувати відкриті лекції, проходити практику на промислово спрямованих підприємствах, у проектних та проектно-орієнтованих організаціях, органах місцевого самоврядування та державного управління згідно до своїх схильностей та професійних цілей. Студенти приймають активну участь у різних тренінгах та інших заходах, які спрямовані на формування необхідних професійних компетентностей, що значно збільшує їх конкурентоздатність на ринку праці.

1241

 

Кілька слів про працевлаштування

 

Випускники можуть працювати в проектно-орієнтованих організаціях, інвестиційно-будівельних компаніях та організаціях, що займаються розвитком об’єктів нерухомості, експертно-аналітичних відділах. Також об’єктами професійної діяльності випускника можуть бути: організації, що спеціалізуються на професійному управлінні проектами, консалтингу та аудиті; служби управління проектами, а також відділи організації конкурсів і тендерів державних і регіональних органів управління; підприємницька діяльність тощо.

 

1242

  1. IV. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

 

Керівник програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Управління проектами» – д.е.н., професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Кизим М. О.

 

Провідні викладачі:

д.е.н., професор Гавкалова Н. Л.,

к.е.н., доцент Власенко Т. А.,

к.е.н., доцент Грузд М. В.,

к.е.н., доцент Кайнова Т. В.,

к.е.н., доцент Мельник В. І.,

к.е.н., доцент Петряєв О. О.,

к.е.н., доцент Шумська Г. М,

к.е.н., викладач Єрмоленко О.О.

 

Зав. каф. державного управління,

публічного адміністрування

та регіональної економіки,

д.е.н., проф.                                                                          Н. Л. Гавкалова

1243

 

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *